Slovník pojištění

Pojistné smlouvy obsahují několik záludných pojmů. Nenechte se zmást a naučte se je!

Parciální škoda

Jedná se o částečné poškození vozidla, tedy o škodu odstranitelnou opravou. Parciální škodu je možné řešit předložením faktury za opravu vozidla nebo tzv. rozpočtem. Ten je vypočítán pojišťovnou, která stanoví základní hodnotu nákladů na opravu, potřebných k uvedení vozidla do původního stavu.

Totální škoda

Škoda při které je oprava buďto neekonomická, tzn. že náklady na opravu přesahují obecnou cenu vozidla nebo je poškození takového rozsahu, že není možné vozidlo opravit. Totální škoda se řeší vždy rozpočtem, při kterém je finanční újma stanovena jako rozdíl hodnoty vozidla před poškozením a zůstatkové hodnoty havarovaného vraku.

Ostatní škoda

Škoda, která má povahu ušlého zisku, škody na zdraví, škody na majetku přepravovaném ve vozidle, odškodnění za ztížení společenského uplatnění atd.

Ušlý výdělek

Nárok na tuto náhradu škody způsobenou pracovní neschopností v důsledku zranění při dopravní nehodě vzniká osobám v pracovním (zaměstnaneckém) poměru. Jedná se o rozdíl mezi reálnou mzdou pobíranou zaměstnancem před zraněním a vyplacenými dávkami sociálního zabezpečení po dobu pracovní neschopnosti.

Ušlý zisk

Jedná se o nárok podnikatele nebo osoby samostatně výdělečně činné. Ušlý zisk je částka, která této osobě v důsledku zranění při dopravní nehodě a následné pracovní neschopnosti ušla. Tento požadavek se vyčísluje za pomoci daňového přiznání, peněžních deníků, faktur vydaných a přijatých a dalších účetních podkladů. Vyčíslení ušlého zisku je poměrně náročná odborná záležitost.

Obecná cena vozidla

Jedná se o cenu, za kterou je v daném čase a regionu možno pořídit stejné nebo obdobné vozidlo s přihlédnutím k jeho technickému stavu a opotřebení.

Amortizace

Zjednodušeně lze amortizaci vyjádřit jako rozdíl mezi cenou nového a starého dílu. Amortizace je uplatňována převážně u vozidel starších 5 let. V takovém případě, je-li auto opravováno za použití nových náhradních dílů dochází ke zhodnocení vozidla opravou. Pojišťovna dle zákona hradí pouze skutečnou škodu, která je vyjádřena částkou za opravu nutnou na uvedení vozidla do stavu odpovídajícímu před nehodou.

Znalecký standard č. 1

Jedná se o doporučenou technickou normu, která slouží k oceňování motorových a přípojných vozidel a ke stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením těchto vozidel. Znalecký standard č. I byl zpracován v roce 1990 Ústavem soudního inženýrství v Brně a dalšími odborníky. V průběhu roku 2004 byl znalecký standard novelizován, čímž došlo k přiblížení této normy současné realitě. Znalecký standard není zákonná norma.

Napsat komentář