D&O

dno

Pojištění „D&O“ je anglická zkratka pro „Directors and Officers Liability“, tedy „Odpovědnost ředitelů a manažerů“. Pojištění kryje škody mezi spoluvlastníky firem, v případě jediného majitele – odpovědnost za svá rozhodnutí vůči vlastní právnické osobě. Jeden z mála známých nástrojů, jak ochránit firmu před nepříznivými následky založení společnosti, neoprávněnými nároky třetích osob , náklady řízení vzniklých škod, náklady právní pomoci a zároveň je toto pojištění daňově uznatelným nákladem.


Pojištění kryje rizika :

 

  • náhrady škody a nákladů, za které pojištěná osoba právně odpovídá a které je povinna uhradit poškozenému na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu oprávněného rozhodovat spory nebo na základě smíru dohodnutého s předchozím písemným souhlasem pojistitele (pojistitel nesmí udělení tohoto souhlasu bezdůvodně odepřít)
  • peněžitého zadostiučinění za porušení práv na ochranu občanské cti a lidské důstojnosti nebo za pomluvu, které je pojištěná osoba povinna uhradit poškozenému na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu oprávněného rozhodovat spory; nebo
  • sankční nebo vícenásobné náhrady škody (tzv. multiple, exemplary a punitive damages) uložené pojištěné osobě v souvislosti s její odpovědností soudem nebo jiným orgánem oprávněným rozhodovat spory mimo území Spojených států amerických, jestliže sankční nebo vícenásobnou náhradu škody právní řád země soudu nebo jiného oprávněného orgánu, který o ní rozhodoval, umožňuje (za předpokladu, že je uložena vedle náhrady škody, resp. nad její rámec a není ve formě daně, pokuty nebo obdobné sankce)

PŘÍKLAD: (kdo se může pojistit)

I když je primárně určeno pro akciovou společnost, je možné pojištění uzavřít i pro společnost s ručením omezeným . V tom případě jde o pojištění odpovědnosti jednatelů a případně členů dozorčí rady s. r. o. Pojištění lze i modifikovat. To znamená, že nemusí být pojištěni jen členové představenstva a dozorčí rady. 


Zanechte nám své telefonní číslo nebo email, budeme Vás kontaktovat a poskytneme Vám profesionální servis:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš telefon

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

captcha